Eesti Muusikaõpetajate Liidu pöördumine kooli- ja omavalitsusjuhtide poole

07. mai Eesti Muusikaõpetajate Liidu pöördumine kooli- ja omavalitsusjuhtide poole


Eesti Muusikaõpetajate Liit alustas distantsõppega seotud probleemide kaardistamist. Kuigi uuring ei ole veel lõpuni jõudnud, võib esmaste tulemuste põhjal näha murede kõrval ka mitmeid positiivseid ilminguid.

Võib rahul olla sellega, et muusikaõpetajad, kes igapäevaselt loomingu ja loovusega kokku puutu­vad, on produktiivset loovust väljendanud ka digitaalsete õppemeetodite katsetamisel, loomisel ja arendamisel ning ühisel jõul on keerulisest olukorrast võetud parim.

Samuti on rõõm tõdeda, et kooride, ansamblite ja solistide tegevus ei ole paljudes kooli­des täieli­kult peatunud hoolimata asjaolust, et praegused tehnilised lahendused problee­mi­deta veebi­põhist ühismusitseerimist ei võimalda. 2022. aastal toimub XIII noorte laulu- ja tantsupidu, mille ettevalmistusprotsess on juba käivitunud ning mille õnnestu­miseks on oluline, et noorte lauljate areng oleks järjepidev. Soovime tunnustada kõiki muusikaõpetajaid ja koorijuhte, kes on leidnud mingigi lahen­duse, et õpilaste koori­muusika­harrastusse tekkiv paus ei oleks eriolu­korrast tingi­tult poole­aastane.

Väga hea meel on selle üle, et rohkem kui 70% meie küsitlusele seni vastanutest on õpe­tajad-koori­­juhid, kelle töötasu ei ole eriolukorra kehtestamisega seoses langenud ning kes on heas koos­töös tööandjaga leidnud võimaluse jätkata erialase tegevusega ka dis­tantsõppe perioodil. Koorijuhi kontakttöö lauljatega võib küll olla vähenenud või pea­tunud, see-eest ei ole takistatud dirigendi muud ülesanded, mis tema ametikohus­tuste hulka kuuluvad: kunstiliste ideede gene­reeri­mine, repertuaari otsimine, noodikogu halda­mine, regulaarne enesetäiendamine, sageli ka laulude arranžeerimine, klaveri­saa­dete harjutamine jm. See, et tavaolukorras tegeleb kooli muu­sika­õpetaja-dirigent eel­maini­tuga suvel oma puhkuse ajast, on paraku pigem reegel kui erand, sest kooliaasta sees ei mahu see sageli tööaega, mis niigi ületab normi.

Eesti Muusikaõpetajate Liit tänab kõiki omavalitsusi ning koole, kes on eriolukorras oma koori- ja ringijuhtide töötasu säilitanud ning andnud kontakttöö vähenemise arvelt neile võimaluse enese­­täienduseks. Tänu teile on juhendajad uuel hooajal puhanumad, moti­veeri­tumad ning paremini valmistunud.

Tunneme aga suurt muret nende pärast, kelle töötasu on märkimisväärselt langenud ning kelle osakaal moodustab veerandi kõikidest õpetajatest-koorijuhtidest. Me tungivalt loodame, et ka need töö­andjad, kes on teinud otsuse huvihariduse tasustamine peatada, leiavad siiski võimaluse panus­tada eesti koorimuusika ja laulupeotraditsiooni jätku­suutlikkusse nii omavahenditest kui ka Kultuuriministeeriumi toetusprogrammi abil.

Oleme valmis aruteludeks, kuidas eriolukorrast tingi­tud muusikaõppe ja muusikalise huviharidusega seotud probleeme leevendada.

Käesolevat pöördumist toetavad Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Väärtuseid väärtustades

Jaanus Kann
Eesti Muusikaõpetajate Liit
juhatuse esimees
56 693 663
www.emol.ee