Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusika eriala:

 • Koolimuusika erialale sisseastujalt nõutakse:
 • mitmekülgseid muusikalisi võimeid, eeldusi ja huvi üldhariduskooli muusikaõpetajana töötamiseks;
 • avarat üldkultuurilist silmaringi;
 • tervet hääleorganit ja laululisi oskusi.

1. Eriala

 • Sisseastuja peab:
 • laulma:
  • a cappella oma soovil ettevalmistatud laulu;
  • peast vabalt valitud lastelaulu koos klaverisaatega ning transponeerima seda sekundi piires üles ja alla;
 • näitama oma muusikalisi teadmisi ja oskusi:
  • kirjalikult:
  • kirjutada tähistuste ja nootidega klaveril esitatavad intervallid (suured, väikesed ja puhtad lihtintervallid) ning akordid (mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega, väike mažoorne septakord pööretega ning vähendatud, poolvähendatud ja väike minoorne septakord põhikujus);
  • 1-häälne diktaat (viiulivõtmes);
  • suuliselt:
  • solfedžeerida 1-häälne lihtsam meloodia viiuli- või bassivõtmes (ettevalmistamata);
  • intervallid – ehitada ning laulda antud noodist või antud helistikus üles ja alla;
  • akordid – mažoorne ja minoorne kolmkõla pööretega, V7 pööretega, v VII7 ja >VII7 põhikujus koos lahendustega – kuulata, määrata, ehitada ning laulda antud helist või antud helistikus üles ja alla;
  • laulda lihtne harmooniline järgnevus kitsas seades (näiteks: I I6 IV II7 K64 V7 I või I IV K64 V7 I);
  • laulda mažoori ja minoori erinevaid kujusid ning modaalseid laade.
 • vastama kollokviumil esitatavatele küsimustele:
  • orienteeruvad teemad:
  • eesti kooli- ja koorimuusika arenguetapid;
  • eesti pedagoogika ja koolimuusika suurkujud;
  • olulisim uurimistemaatika eesti kasvatusteaduses;
  • koolinoorte laulupeod ja nendega seonduv;
  • tuntumad laste- ja noortekollektiivid Eestis;
  • tähtsamad koolimuusikasuunad Euroopas ja nende rajajad;
  • tuntumad pop- ja jazzmuusikud ning vastavad muusikastiilid maailmas ja Eestis.

2. Põhiinstrument

 • Sisseastuja peab sooritama eksami kas klaveril või mõnel teisel pillil:
 • klaver:
  • esitada järgmistest teostest koosnev kava:
   • polüfooniline teos;
   • suurvormi osa;
   • pala või etüüd.
 • muu instrument:
  • esitada järgmistest teostest koosnev kava:
   • suurvormi osa;
   • pala;
   • etüüd.
  • kontrollkatsed klaveris. Esitada tuleb:
   • vabalt valitud pala;
   • pala, mis antakse üliõpilaskandidaadile eksamile eelnevas konsultatsioonis.

Tallinna Ülikooli Muusika osakond:

 

Muusika

Päevaõpe
14 tasuta õppekohta (2011) ja tasulised õppekohad, õppemaks 958 EUR/semester, magistriõppes 830.85 EUR/semester.
Keda ootame õppima?
Muusika erialale on oodatud initsiatiivikad muusikaga varem aktiivselt tegelenud inimesed, kes tahaksid õppida erinevaid pop- ja rokkmuusika stiile, pillimängu ja bändiõpetust, eri vokaaltehnikaid, koori- või orkestrijuhtimist. Muusikaline algharidus ei ole kohustuslik, küll aga vähemalt ühe instrumendi valdamine. Eriala sobib musikaalsetele loovatele noortele, kes tahaksid tulevikus töötada vokaal- ja instrumentaalkollektiivide juhendajana ning olla kursis muusika tehnoloogiaga.
Miks tulla meile õppima?
Muusika õppekava on laiapõhjaline ja huvitav, võimaldades valida nii pilliõpetust kui ka süvendatult laulu, koori- või orkestrijuhtimise suunda. Peale muusika üldteoreetiliste õppeainete omandab üliõpilane praktilised oskused erinevate instrumentide mängimises, helidisainis ja tehnoloogias, vokaaltehnikates, improvisatsioonis, dirigeerimises, koori- ja orkestriõpetuses, jne. Valikmoodulina on võimalik õppida muusikateraapiat.
Kuhu edasi?
Muusika bakalaureusekraad annab ettevalmistuse õpingute jätkamiseks magistriõppes muusikaõpetaja erialal (eripedagoogi või multimeediaspetsialisti suunal) või mõnel teisel avatud magistriõppe erialal. Muusikaõpetaja õppekava läbimisel on lõpetaja omandanud esmase pädevuse tööks nüüdisaegse erialaspetsialistina lasteaias, üldhariduskoolis ja kultuuriasutuses, saades samal ajal jätkata loomingulist tööd taidluskooride ja -orkestrite, vokaal- või instrumentaalansamblite juhendajana ning muusika tehnoloogia alal. Meie lõpetajate hulgas on tunnustatud muusikapedagooge, orkestri- ja koorijuhte ning rahvusvahelisel tasemel solistide juhendajaid.
Millised on vastuvõtutingimused?

keskharidust tõendav dokument

15% emakeele kirjand

15% riigieksam kandidaadi valikul

70% vastuvõtueksam

 

Vastuvõtulävend on 55 palli

 

Muusika BA vastuvõtueksam:

1. kõigil sisseastujatel esitada üks saateta laul peast, laulu suuna valijatel kaks laulu. Lisaks toimub vestlus muusikaliste teadmiste ja silmaringi selgitamiseks.

Pilli- ja orkestrisuuna valinu mängib oma põhiinstrumendil (puhkpill, keelpill, löökpill, klahvpill) kaks erineva karakteriga pala. Sisseastuja, kell põhipilliks on klaver, ei pea sooritama klaveri kontrollkatset.

 

2. Solfedžo.

a) muusikaliste algteadmistega sisseastujale: kuulmise järgi klaveril esitatavate intervallide määramine (suured väiksed ja puhtad intservallid) ning akordide määramine (mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega, V7 pööretega), 1-häälse lihtsama meloodia solfedžeerimine.

 

b) muusikakooli lõpetanud sisseastujale: akordid - mažoorne ja minoorne kolmkõla pööretega, V7 pööretega, v VII7 ja >VII7 põhikujus koos lahendustega - kuulata, määrata, ehitada ning laulda antud helist üles ja alla; laulda mažoori ja minoori erinevaid kujusid ning modaalseid laade.

 

3. Klaveri kontrollkatse: esitada kaks erineva karakteriga pala.

 

Magistriõppe vastuvõtutingimused:

Bakalaureusekraad muusikas või sellele vastav kvalifikatsioon

Vastuvõtueksam, mis koosneb järgmisest:

Loominguline konkurss-eksam (kooridirigeerimine, klaver, solfedžo)

Kutsesobivuseksam (intervjuu ja rühmatöö)

1. Loominguline konkurss-eksam:

- Kooridirigeerimine (2 erinevas taktimõõdus ja iseloomus laulu)

- Klaver (2 pala: suurvorm või suurvormi osa, polüfooniline pala)

- Solfedžo ja harmoonia:

kirjalik osa: kahehäälne diktaat, neljahäälse harmoonilise akordijärgnevuse (7-9 akordi) kuulmise järgi ülesmärkimine (sisaldab kaldumisi)

suuline osa: ühehäälse kaldumisi ja modulatsioone sisaldava meloodia laulmine

 

Vastuvõtulävend 60 palli.