Arengukava

Arengukava

Eesti Muusikaõpetajate Liidu (EMÕL) arengukava on dokument, mis määrab organisatsiooni põhisuunad ja valdkonnad järgmiseks kolmeks aastaks, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Käesolev arengukava lähtub EMÕL põhikirjalisest tegevusest ja Eesti Vabariigi seadustest.

 

Arengukavas on toodud lühiülevaade organisatsiooni ajaloost, struktuurist, hetkeolukorra kirjeldusest, erinevate tegevuste arengusuunad ja tegevuskava. Arengukava lisad vaadatakse läbi iga õppeaasta alguses ning vajadusel tehakse täiendusi ja parandusi.

 

Arengukava koostamisel keskendutakse eelkõige olemasolevate sisuliste tegevuste elluviimisele ja uute arengute planeerimisele eeldusel, et EMÕL jätkab oma põhikirjalist tegevust ja eesmärkide realiseerimist.EMÕL arengukava 2020-2023


EMÕL tegevuskava 2019-2020