Põhikiri

Eesti Muusikaõpetajate Liidu (EMÕL) põhikiri

I MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI

 1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Eesti Muusikaõpetajate Liit (EMÕL)
 2. EMÕL on asutatud 10. mail 1990.a.

 

II MITTETULUNDUSÜHINGU ASUKOHT

 1. Mittetulundusühingu asukoht on Tallinn.

 

III MITTETULUNDUSÜHINGU EESMÄRK

 1. EMÕL on muusikaõpetajate ning teiste muusikaharidusega seotud isikute vabatahtlik ja sõltumatu ühendus, mis teostab muusikahariduslikku tegevust alus-, üld- ja huvihariduse valdkonnas.
 2. EMÕL juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, oma juhtorganite otsustest ning käesolevast põhikirjast.
 3. EMÕL-i põhieesmärgiks on muusikaharidusliku tegevuse koordineerimine ning arendamine, muusikaalaste kontaktide edendamine, muusikaõpetajate ametialaste huvide kaitse.
 4. EMÕL:

7.1. korraldab festivale, konkursse, kontserte, seminare, koolitusi, konverentse jms;

7.2. vahendab ja edastab informatsiooni;

7.3. osaleb organisatsioonides ja liikumistes, mis on kooskõlas EMÕL-i eesmärkidega;

7.4. moodustab sihtotstarbelisi fonde, annab välja stipendiume ja preemiaid;

7.5. omab õigust soetada ja võõrandada oma eesmärkide täitmiseks vallas- ja kinnisvara.

 1. EMÕL-i tegutsemispiirkond on Eesti Vabariik.
 2. EMÕL on juriidiline isik, tal on iseseisev eelarve, pangakonto, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

 

IV LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, LIIKMEST LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD NING TINGIMUSED

 1. EMÕL-i liikmeks võivad olla muusikaõpetajad, muusikaharidusega seotud või koolimuusikast huvitatud isikud, kes tunnistavad käesolevat põhikirja.
 2. EMÕL-i liikmed võtab vastu juhatus vastava avalduse põhjal.
 3. Liikmeksoleku lõppemise alused:

12.1. juhatusele esitatud liikme lahkumisavaldus.

12.2. liikme väljaheitmise otsustab volikogu, kui:

 • liige ei ole tasunud liikmemaksu tähtajaliselt. Liikmeksolekut saab taastada, tasudes jooksva kalendriaasta liikmemaks;
 • liige ei täida põhikirja, volikogu, juhatuse või suurkogu poolt vastu võetud otsuseid ja kokkuleppeid.

12.3. volikogu otsuse väljaheitmise kohta võib edasi kaevata suurkogule, kelle otsus on lõplik.

 1. Omal soovil välja astunud või väljaheidetud liikmele tema poolt makstud liikmemaksu ei tagastata.

 

V EMÕL-i LIIKMETE ÕIGUSED

 1. EMÕL-i liikmel on õigus:

14.1. võtta osa EMÕL-i suurkogust, üritustest ning saada liidu väljaandeid;

14.2. osaleda soodustingimustel EMÕL-i korraldatud koolitustel;

14.3. valida ja olla valitud juht- ja kontrollorganitesse;

14.4. omada liikmepiletit;

14.5. kasutada EMÕL-i valduses olevaid õppematerjale;

14.6. lahkuda liidust, esitades juhatusele vastava avalduse.

 

VI EMÕL-i LIIKMETE KOHUSTUSED

 1. EMÕL-i liige on kohustatud:

15.1. järgima põhikirja, suurkogu ja volikogu otsuseid;

15.2. võtma osa EMÕL-i tegevusest;

15.3. tasuma liikmemaksu kalendriaasta 31. jaanuariks;

15.4. oma tegevuse või tegevusetusega mitte kompromiteerima EMÕL-i;

 

VII JUHTORGANITE MOODUSTAMINE JA NENDE VOLITUSTE KESTUS

 1. EMÕL-i kollegiaalseks juhtorganiks on liidu liikmetest koosnev suurkogu, täitevorganiteks on volikogu, juhatus ja laiendatud juhatus.
 2. EMÕL-i suurkogu moodustub liidu liikmetest ja laiendatud juhatusest. Miinimum delegaatide arv on 1 liige iga viie maakonna liikme kohta.

17.1. Suurkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole (50%+1) suurkogule osalema volitatud delegaatidest, EMÕL-i liikmetest. Kui liige ei saa osaleda suurkogu töös, delegeerib ta volitusega oma hääleõiguse ühele liikmetest.

17.2. Hääletamisel on igal EMÕL-i liikmel üks hääl. Hääletamise vorm otsustatakse iga küsimuse puhul eraldi, kui põhikiri või kodukord ei näe ette teisiti.

17.3. Suurkogu määrab liikmemaksu suuruse, mille tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta 31. jaanuar.

17.4. Suurkogu toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul.

17.5. Erakorraline suurkogu kutsutakse kokku volikogu poolt, kui seda nõuab vähemalt pool volikogust, revisjonikomisjonist või liidu liikmetest hiljemalt 30 päeva pärast peale nõude esitamist, erakorralise suurkogu toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele 15 päeva enne suurkogu algust.

 

 1. Suurkogu volitused:

18.1. valib juhatuse liikmed;

18.2. võtab vastu EMÕL-i põhikirja ja kinnitab muudatusettepanekud;

18.3. võtab vastu EMÕL-i liikmeskonda ja tegevust puudutavaid üldisi otsuseid ja avaldusi;

18.4. võtab vastu otsuse EMÕL-i ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta;

18.5. omab õigust juhatus tagasi kutsuda.

 

 1. Suurkogude vahelisel perioodil juhib liidu tööd volikogu. Volikogu moodustub Eesti maakondade, Tallinna, Pärnu ja Tartu muusikaõpetajate esindajatest, liidu juhatusest ja laiendatud juhatusest.

19.1. Volikogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest (50%+1). Poolt ja vastuhäälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe või teda asendava isiku hääl.

19.2. Volikogu tööd juhib esimees või juhatuse liige.

19.3. Volikogu kutsutakse esimehe poolt kokku vähemalt kaks korda aastas.

 

 1. Volikogu volitused ja kohustused:

20.1. organiseerib ja juhib EMÕL-i tööd suurkogude vahelisel perioodil;

20.2. volikogu liikmed valitakse kohtadel maakondade ja linnade EMÕL-i liikmete seast terveks õppeaastaks (a` 1 esindaja) ning teavitatakse EMÕL-i juhatust valitud liikmetest jooksva aasta 1. oktoobriks;

20.3. volikogu kinnitab EMÕL-i struktuuri;

20.4. arutab ja lahendab EMÕL-i põhiküsimusi, v.a. suurkogu pädevused;

20.5. kuulab ära esimehe ja teiste ametiisikute aruanded;

20.6. teeb suurkogule ettepanekuid selle pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks, sh põhikirja muutmiseks ning tagab suurkogu otsuste täitmise;

20.7. kinnitab EMÕl-i tegevuskava;

20.8. otsustab laenude võtmise ja andmise;

20.9. kutsub vajadusel kokku erakorralise suurkogu;

20.10. kohustub koordineerima muusika ainesektsiooni tööd oma maakonnas/linnas ning jagama koolituspäevadel saadud infot oma koolis ja maakonna/linna muusikaõpetajatele;

20.11. volinik osaleb volikogu töökoosolekutel.

 

 1. Suurkogu poolt kuni kolmeks aastaks valitud juhatusse kuuluvad esimees, esimehe asetäitja ja vastutav sekretär.
 2. Juhatuse volitused ja kohustused:

22.1. juhib tööd suurkogu ja volikogu vahelisel perioodil;

22.2. koopteerib oma koosseisu EMÕL-i liikmete seast vajalikke isikuid;

22.3. võtab vastu liikmeid;

22.4. kinnitab tehingud ja eelarved, mille suurus ületab 500 eurot;

22.5. esindab EMÕL-i kõikides õigustoimingutes ja asjaajamistes, peab läbirääkimisi ning sõlmib EMÕL-i nimel lepinguid;

22.6. määrab EMÕL-i liikmete hulgast isikuid liidu tegevusega seotud ülesannete ja kohustuste täitmiseks;

22.7. omab EMÕL-i dokumentidel allkirjaõigust;

22.8. käsutab vastavalt volikogu poolt kinnitatud eelarvele liidu rahalisi vahendeid;

22.9. moodustab laiendatud juhatuse.

 1. Kohustuste mittetäitmisel on juhatusel õigus esimees enne volituste lõppu tagasi kutsuda ning kuulutada välja uued valimised.
 2. EMÕL-i laiendatud juhatus moodustub valdkondade juhtidest.
 3. Laiendatud juhatuse volitused ja kohustused:

25.1. juhib valdkondade tööd;

25.2. osaleb laiendatud juhatuse, volikogu töökoosolekutel ja suurkogul;

25.3. annab suurkogule aru oma tegevusest;

25.4. kajastab oma valdkonna tegemisi EMÕL-i kodulehel.

 

VIII REVISJONIKOMISJONI MOODUSTAMISE KORD, PÄDEVUS JA VOLITUSTE TÄHTAEG

 

 1. Revisjonikomisjon valitakse EMÕL-i põhikirjast kinnipidamise, finantsmajandusliku tegevuse ning asjaajamise korrast kinnipidamise kontrollimiseks.
 2. EMÕL-i finantsmajanduslikku tegevust kontrollib suurkogu poolt kolmeks kalendriaastaks kinnitatud 3-liikmeline revisjonikomisjon.
 3. Komisjon on suurkogu ees aruandekohuslane.

 

IX VARA TEKKIMSE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

 

 1. EMÕL tegutseb isemajandamise põhimõttel.
 2. EMÕL-i vara tekib:

30.1. liikmemaksudest;

30.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

30.3. põhikirjalise tegevusega saadud tulust;

30.4. muudest allikatest.

 1. Liikmemaksu suuruse kehtestab suurkogu.
 2. Liikmemaksu alammääraks on 12 eurot.
 3. Rahalisi vahendeid kasutatakse EMÕL-i põhikirjast lähtuvate eesmärkide saavutamiseks, sh:

33.1. töötasude ning honoraride maksmiseks EMÕL-iga töötajatele ning lepingulistes suhetes olevatele isikutele;

33.2. põhivahendite ja vajalike materjalide, seadmete, inventari jms soetamiseks;

33.3. transpordi-, reklaami-, lähetus- jm kulude katteks.

 1. EMÕL-i vara valdamise, kasutamise ja käsutamise otsustab juhatus.
 2. EMÕL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste ees, liikmed ei kanna varalist vastutust EMÕL-i varaliste kohustuste eest.

 

X PÕHIKIRJA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD

 1. Põhikirja muudatused ja täiendused kinnitab suurkogu.
 2. Õigus esitada muutmis- ja täiendusettepanekuid on EMÕL-i juhatusel, volikogul, esimehel ning suurkogu liikmetel. Hääletuse vormi otsustab suurkogu. Hääletamine toimub liikmepiletiga.
 3. Muudetud või täiendatud põhikiri esitatakse seadusega ettenähtud korras registrisse kandmiseks.

 

XI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. EMÕL saab ühineda ja jaguneda suurkogu otsusel. Otsus on vastu võetud, kui poolt hääletab kaks kolmandikku suurkogu liikmetest. EMÕL-i juhatus korraldab suurkogu otsuse alusel ühinemise või jagunemise vastavalt kehtivale seadusandlusele.
 2. EMÕL-i tegevuse lõpetamine toimub:

40.1. suurkogu otsuse alusel, kui poolt hääletab kaks kolmandikku suurkogu delegaatidest.

40.2. pankrotimenetlusel EMÕL-i vastu;

40.3. liikmete vähenemisel alla 20 liikme;

40.4. suurkogu suutmatuse korral määrata põhikirjas ettenähtud juhtorganite liikmeid;

40.5. kohtu otsusel;

40.6. muudel seaduses sätestatud juhtudel;

 1. EMÕL-i vara läheb õigustatud isikule, kes aitab kaasa EMÕL-i põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamisele. Õigustatud isikuks on samu eesmärke toetav mittetulundusühing.
 2. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijaks juhatuse liikmed, kui suurkogu ei otsusta teisiti. Likvideerijad lõpetavad EMÕL-i tegevuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 3. Sundlikvideerimise korral määrab likvideerijad kohus.
 4. EMÕL-i tegevus lõpeb äriregistrist kustutamisega.

 

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud EMÕL-i suurkogul 24. novembril 2017