Kodaly-pedagoogika

Kodaly-metoodika

Küsimusele, Missugune meetod on kõige efektiivsem õpilaste noodilugemise oskuse arendamiseks? on vastust otsitud  aastasadade vältel.

Pilk ajalukku näitab, et kasutusel on olnud mitmeid meetodeid: Carl Eitzi absoluutsetele helikõrgustele toetuv helisilbisüsteem ning relatiivsest atmesümboolikast lähtuv John Curweni Toonika Sol-fa meetod, mis levis Inglismaal 19. sajandi keskel. Selle võttis kasutusele Agnes Hundogger Saksamaal 1920ndatel aastail Toonika-Do meetodina.

1930ndatel otsis sellele küsimusele vastust ka  Eesti  muusikakasvatuse suurkuju Riho Päts.  Analüüsinud eeltoodud meetodeid jõudis ta järeldusele, et kõige lihtsam, selgem ja praktilisem on relatiivne meetod, mis võimaldab kaasata noodilugemise arendamisse kaasata kõiki õpilasi, sidudes noodistlaulmise praktilise tegevusega – laulu õppimisega. Ka võttis Päts kasutusele käemärgid ja rändnoodi, mis aitavad visualiseerida astmete vahelisi suhteid.  Käemärkide abil areneb sisemine kuulmine. Samuti võimaldavad käemärgid arendada muusikalist mälu, kus käemärkidega näidatud meloodiat taastatakse hiljem mälu järgi.

Rändnoodi järgi laulmisega arendatakse helikõrguse taju, vokaalseid võimeid, aga ka tähelepanu.

1960ndatel sai relatiivse meetodi propageerijaks Heino Kaljuste, Riho Pätsi kolleeg, kes said  praktilist kinnitust  meetodi sobivusest noodilugemise oskuse arendamiseks  Ungari heliloojalt ja muusikapedagoogilt Z. Kodály`lt.  Nii hakkasidki valmima Kaljuste ja Pätsi koostööna relatiivsele noodilugemisele tuginevad JO-LE-MI õpikud. Õppemeetodi kasutamise edukus oleneb õpetaja teadmistest ja oskustest, individuaalsest eripärast ning mis on kõige olulisem –veendumusest selle rakendamise tõhususes. Seda on korduvalt rõhutanud ka Riho Päts. Z.Kodaly eesmärk:”Laps peab õppima lauldes nooti lugema.”

Relatiivne meetod, kui kõige lihtsam ja praktilisem,  on kasutusel tänaseski üldhariduskoolis. Võin kindlalt öelda, et relatiivne meetod töötab ainult siis, kui õpetajal on usk selle tulemuslikkusele ning kui õpetaja on selle rakendamises järjekindel, loov ja õpilasi innustav.

Lydia Rahula

Z. Kodaly sektsioon